Vedtægter

Vedtægter


Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv

 


§ 1

Foreningens navn er: Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Torup Sogn, tidligere Hundested Kommune.

 

§ 2

Foreningens formål er at indsamle lokalhistorisk materiale for derigennem at udbrede kendskabet til egnens historie gennem artikler i foreningens blad, “Fortidsnyt på Halsnæs”, og ved afholdelse af arrangementer.

 

§ 3

Det indsamlede materiale indgår i det lokalhistoriske arkiv.

Stk. 2. Materiale, der ikke kan indgå i det lokalhistoriske arkiv, opbevares ved foreningens foranstaltning eller afleveres til andre samlinger.

 

Medlemskab


§ 4

Som medlem kan optages enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner mv.

Stk. 2. Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling.

 

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer + 2 suppleanter.

Stk. 2. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen.


Stk. 3. På den årlige generalforsamling vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.


Stk. 4. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige årstal, og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal.


Stk. 5. 2 suppleanter vælges for et år ad gangen.


Stk. 6. Genvalg kan finde sted.


Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.


Stk. 8. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

Udvalg


§ 6

Bestyrelsen nedsætter et særligt arkivudvalg, som varetager indsamling af lokalhistorisk materiale og data, jvf. § 2, stk. 1.


Stk. 2. Formand og kasserer udgør forretningsudvalg med ansvar over for bestyrelsen.


Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter øvrige udvalg og arbejdsgrupper til gennemførelse af foreningens opgaver efter behov.


Stk. 4. Udvalgenes kommissorium godkendes af bestyrelsen, og udvalgene rapporterer løbende om deres arbejde til bestyrelsen.

 

Regnskab og revision


§ 7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en uden for bestyrelsen valgt revisor.


Stk. 3. En revisor og en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.


Stk. 4. I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.


Stk. 5. Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

 

Generalforsamling


§ 8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, bortset fra bestemmelserne i § 9, stk. l og § 10, stk. 1-2.


Stk. 2. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt et medlem fremsætter begæring herom. Stemmeafgivning kan kun udøves ved personligt fremmøde.


Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.


Stk. 4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:


1.Valg af dirigent

2.Beretning

3.Fremlæggelse af revideret regnskab

4.Indkomne forslag

5.Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år.

6.Fastsættelse af kontingent

7.Valg:

a.Formand (jf. § 5, stk. 4)

b.Kasserer (jf. § 5, stk. 4)

c.Bestyrelsesmedlemmer (jf. § 5. stk. 4)

d.2 bestyrelsessuppleanter (jf. § 5, stk. 5)

e.l revisor (jf. § 7, stk. 3)

f.1 revisorsuppleant (jf. § 7, stk. 3)

8.Eventuelt.


Stk. 5. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel gennem foreningens medlemsblad, "Fortidsnyt på Halsnæs".

 

Stk. 6. Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.


Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden.

 

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 20 dage efter, at der er fremsat anmodning herom.


Stk. 9. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 10 dages varsel med skriftlig meddelelse til medlemmerne og angivelse af motiveret dagsorden.

 

Vedtægtsændringer


§ 9

Ændring af vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling med almindeligt stemmeflertal, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.


Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles skriftligt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Opløsning


§ 10

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.


Stk. 2. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 40 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.


Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens aktiver en lokal institution, som arbejder aktivt for bevarelse af sognets historie, og som skal have hjemsted i Torup sogn


Vedtaget på den stiftende generalforsamlingen 6. april 1992


Ændringer i § 4 vedtaget på generalforsamlingen 23. marts 2004

Ændringer i § 10 vedtaget på generalforsamlingen 25. marts 2008

Ændringer i § 1 vedtaget på generalforsamlingen 19. marts 2009

Ændringer i § 5 vedtaget på generalforsamlingen 26. marts 2015

Ændringer i § 5 og tilføjelse af § 11 vedtaget på generalforsamlingen
6. april 2017

Ændring § 11 slettet på generalforsamlingen 11. marts 2024